Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

iron-fisted /'aiən'fistid/  

  • Tính từ
    nhẫn tâm, tàn bạo; độc đoán
    hà tiện, keo kiệt