Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

involvement /in'vɒlvmənt/  

  • Danh từ
    sự gồm, sự bao hàm
    sự dính líu vào