Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inveterately /in'vetərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] thành cố tật