Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inventiveness /in'ventivnis/  

  • Danh từ
    tài phát minh, tài sáng chế, óc sáng tạo