Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    vô ích

    * Các từ tương tự:
    inutilely