Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intumescence /,intju:'mesns/  /,intu:'mesns/

  • Danh từ
    (y học)
    sự sưng phồng, sự cương
    khối phồng, khối cương