Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intuitional /intju:'iʃənl/  

  • Tính từ
    trực giác

    * Các từ tương tự:
    intuitionalism, intuitionalist, intuitionally