Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intrepidness /intri'piditi/  

  • Danh từ
    tính gan dạ, tính dũng cảm