Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intransigence /in'trænsidʒəns/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu) sự không khoan nhượng