Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intractability /in,træktə'biləti/  

  • Danh từ
    tính cứng đầu cứng cổ, tính khó bảo