Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intestinal /in'testainl/  /in'testinəl/

  • Tính từ
    [thuộc] ruột

    * Các từ tương tự:
    intestinal fortitude, intestinally