Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intervention /,intə'ven∫n/  

 • Danh từ
  sự can thiệp vào
  armed intervention by one country in the affairs of another
  sự can thiệp vũ trang của một nước vào công việc một nước khác

  * Các từ tương tự:
  interventional, interventionism, interventionist