Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

internuncio /intə'nʌnʃiou/  

  • Danh từ
    công sứ toà thánh (đại diện cho giáo hoàng)
    (sử học) công sứ Aó ở Thổ nhĩ kỳ