Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

internee /,intɜ:'ni:/  

  • Danh từ
    người bị giam giữ