Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermittently /,intə'mitəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] cách quãng, từng cơn