Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermediation /'intəmi:di'eiʃn/  

  • Danh từ
    sự làm môi giới, sự làm trung gian, sự hoà giải