Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interfile /intə'fail/  

  • Ngoại động từ
    sắp xếp phối hợp vào một hệ thống