Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interdiction /,intə'dik∫n/  

  • Danh từ
    sự cấm, sự cấm chỉ
    (tôn giáo) lệnh cấm dự thánh lễ (giáo hội công giáo La Mã)