Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intercession /,intə'se∫n/  

  • Danh từ
    sự đứng ra làm trung gian hòa giải
    sự can thiệp giúp, sự nói giùm (ai)

    * Các từ tương tự:
    intercessional