Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interception /,intə'sept∫n/  

  • Danh từ
    sự chắn, sự chặn
    hành động chắn lại