Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

interaction /intər'æk∫n/  

 • Danh từ
  sự hợp tác với nhau
  sự hợp tác gia tăng giữa các lực lượng cảnh sát khác nhau sẽ đẩy nhanh tốc độ giải quyết các vụ tội phạm
  vụ hợp tác với nhau

  * Các từ tương tự:
  interactional