Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intemperance /in'tempərəns/  

  • Danh từ
    sự vô độ
    sự quá mức