Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

integration /,inti'grei∫n/  

  • Danh từ
    sự hợp nhất
    sự hội nhập

    * Các từ tương tự:
    integrationist