Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrumentality /,instrʊmen'tæləti/  

  • Danh từ
    phương tiện
    by the instrumentality of somebody
    thông qua ai