Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

institutional /,insti'tju:∫ənl/  

  • Tính từ
    [thuộc] hội từ thiện (nhà dưỡng lão, trại mồ côi…)

    * Các từ tương tự:
    Institutional economics, Institutional training, institutionalisation, institutionalise, institutionalism, institutionalist, institutionalization, institutionalization, institutionalisation, institutionalize