Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    đặt vào (nơi nào, địa vị nào)