Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    đặt (hệ thống máy móc, hệ thống sưởi...); đặt (ai) vào (nơi nào, tình trạng nào...)
    làm lễ nhậm chức cho (ai)

    * Các từ tương tự:
    install, installant, installation, installer, installment, instalment, Instalment credit, instalment plan