Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inspiriting /in'spiritiɳ/  

  • Tính từ
    truyền sức sống
    khuyến khích, cổ vũ, làm hăng hái

    * Các từ tương tự:
    inspiritingly