Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    truyền sức sống cho
    khuyến khích, cổ vũ, làm hăng hái

    * Các từ tương tự:
    inspiriter, inspiriting, inspiritingly