Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insolvency /in'sɒlvənsi/  

  • Danh từ
    tình trạng không trả được nợ