Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insincerity /,insin'sərəti/  

  • Danh từ
    tính không thành thực, tính giả dối
    lời nói không thành thực; hành động giả dối