Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensitivity /in,sensə'tivəti/  

  • Danh từ
    sự sơ ý
    sự không cảm thấy