Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensibility /in,sensə'biləti/  

 • Danh từ
  sự bất tỉnh, sự mê
  sự không cảm nhận
  insensibility to painto music
  sự không cảm nhận được đau đớn, âm nhạc
  (nghĩa xấu) sự thờ ơ
  he showed total insensibility to the animal's fate
  ông ta hoàn toàn tỏ vẻ thờ ơ đối với số phận con vật