Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insecurity /,insi'kjʊərəti/  

  • Danh từ
    tình trạng không an toàn
    suffer from feelings of insecurity
    có cảm giác thấp thỏm không an toàn