Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inquisitiveness /in'kwizətivnis/  

  • Danh từ
    sự tò mò, sự tọc mạch