Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inordinately /in'ɔ:dinətli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá mức