Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

injudiciousness /indʒu:'di∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự không thích hợp, sự thiếu cân nhắc