Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

initiator /i'niʃieitə/  

 • Danh từ
  người bắt đầu, người khởi đầu, người khởi xướng
  người vỡ lòng, người khai tâm
  người làm lễ kết nạp; người cho thụ giáo

  * Các từ tương tự:
  initiatory