Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

initially /i'ni∫əli/  

  • Phó từ
    lúc đầu, ban đầu; mới đầu
    she came initially to spend a few daysbut in the end she stayed for a whole month
    mới đây chị ta đến để nghỉ vài ngày, nhưng rồi chị ta ở lại cả một tháng