Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inimitably /i'nimitəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể bắt chước