Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inhumanly /in'hju:mənli/  

  • phó từ
    không nhân đạo; tàn bạo, dã man