Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inheritor /in'heritə[r]/  

  • Danh từ
    người thừa kế