Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingenuousness /in'dʒenjuəsnis/  

  • Danh từ
    tính chân thật, tính ngây thơ