Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

informality /,infɔ:'mæləti/  

  • Danh từ
    sự không chính thức
    hành vi không chính thức