Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflexibly /in'fleksəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không thể uốn được, [một cách] không thể bẻ cong được
    [một cách] cứng rắn
    [một cách] cứng nhắc