Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inflexibility /in,fleksə'biləti/  

  • Danh từ
    tính không uống được, tính không thể bẻ cong được
    tính cứng rắn
    tính cứng nhắc