Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infinitely /'infinətli/  

 • Phó từ
  vô cùng
  infinitely large
  lớn vô cùng
  (dùng đi đôi với tt ở dạng so sánh hơn) rất nhiều
  infinitely better
  tốt hơn rất nhiều

  * Các từ tương tự:
  Infinitely elastic