Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infelicity /infi'lisiti/  

  • Danh từ
    sự không có hạnh phúc
    sự không may, sự bất hạnh
    sự lạc lõng, sự không thích hợp; tính lạc lõng, tính không thích hợp (của lời nói, việc làm...)