Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infelicitous /infi'lisitəs/  

 • Tính từ
  không có hạnh phúc
  không may, bất hạnh
  lạc lõng, không thích hợp (lời nói, việc làm...)

  * Các từ tương tự:
  infelicitously