Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infeasible /in'fi:zəbl/  

  • Tính từ
    không thể làm được

    * Các từ tương tự:
    infeasibleness